Καταστατικό Ομίλου

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ

 Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και στα Αγγλικά,  CYPRUS OENOPHILE ASSOCIATION, έχει έμβλημα ένα ποτήρι δοκιμασίας οίνου, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.  Έδρα του είναι η οδός Μπετόβεν 12, 3100 Λεμεσός και ταχυδρομική θυρίδα 56270, 3305 Λεμεσός.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ

Η διάδοση της παιδείας του κρασιού και των ευγενών παραγωγών του, με την:

 • Ολοκληρωμένη επιμόρφωση και συνεχή ενημέρωση των μελών του σωματείου και του κοινού.
 • Γνώση της ιστορικής διαδρομής του, τη θρεπτική αξία, το ρόλο του στις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία γενικότερα.
 • Προσέλκυση του κοινού πιο κοντά στο κρασί, γνωρίζοντας του πως να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για την καλύτερη αξιολόγηση του κρασιού και τη μεγαλύτερη γευστική ικανοποίηση.
 • Συμβολή στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των Κυπριακών κρασιών.

Άρθρο 3: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

 Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται:

 • Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών μαθημάτων και αξιολογήσεων οίνων για τα μέλη και το κοινό.
 • Με τη δημοσίευση μελετών και ερευνών, τη συγγραφή και έκδοση μονογραφιών και άλλων εντύπων.
 • Με τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων των μελών.
 • Με τη δημιουργία αρχείου, βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης και άλλων μέσων.
 • Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, εντός και εκτός Κύπρου.
 • Με τη δημιουργία και συντήρηση κάβας κρασιών.
 • Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 • Με τη συνεργασία με τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, κρατικά και ιδιωτικά, μικρές και μεγάλες οινοβιομηχανίες, παρεμφερείς Ομίλους κ.α.
 • Με οποιαδήποτε άλλα μέσα κρίνονται κατάλληλα

Άρθρο 4: ΠΟΡΟΙ

 Οι Πόροι του Σωματείου θα προέρχονται από:

(α)    Το δικαίωμα εγγραφής μέλους και την ετήσια συνδρομή των Μελών, ως ήθελαν καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση από καιρού εις καιρόν.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με κοινοποιηθείσα στα Μέλη απόφασή του, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των Μελών.

(β)    Τέλη Συμμετοχής σε δραστηριότητες του Σωματείου: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει τέλη συμμετοχής σε σχέση με δραστηριότητες του Σωματείου. Στις περιπτώσεις όπου καθορίζεται τέλος συμμετοχής σε δραστηριότητες του Σωματείου, τα Μέλη θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτές είτε χωρίς την καταβολή οιουδήποτε τέλους ή με την καταβολή μειωμένου τέλους, ή ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

(γ)    Χορηγίες και Εισφορές: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως αποδεχθεί οποιαδήποτε χρήματα ή οφέλη ως χορηγίες ή εισφορές προς το Σωματείο.

(δ).   Δωρεές: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως αποδεχθεί χρήματα, περιουσία ή οφέλη ως δωρεές προς το Σωματείο.

(ε)    Κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

Άρθρο 5:      Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου οι οποίοι δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητες του Σωματείου δε διανέμονται στα μέλη, στους ιδρυτές, στη διοίκηση ή στους αξιωματούχους του, αλλά επενδύονται ή χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση και επίτευξη των σκοπών του.

Άρθρο 6:      ΜΕΛΗ

 6.1   Το σωματείο αποτελείται από Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιμα  Μέλη, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

6.2   Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή, εκτός, εντός του δεκαπενθημέρου που προηγείται οιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης που αφορά την εκλογή διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου.

6.3   Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο οποιαδήποτε στιγμή.

Άρθρο 7:   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(α)    «Τακτικά Μέλη» είναι τα Ιδρυτικά μέλη και εκείνα που εγκρίνονται ως τέτοια από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «Εκτάκτων» μελών.

(β)    Τακτικό ή και Έκτακτο μέλος  μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο,   ανεξαρτήτως φύλου, που  έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του και έχει υποβάλει γραπτή αίτηση μαζί με το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή, όπως αυτή δύναται να καθοριστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, υποστηριζόμενη από δύο Τακτικά Μέλη και με την οποία  (αίτηση) αποδέχεται να τηρεί τους όρους του παρόντος  καταστατικού.

(γ)    Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει όλες τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλονται και να λάβει απόφαση επ’ αυτών εντός 30 ημερών από την υποβολή τους.

Άρθρο 8:  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ

  (α)    «Έκτακτα Μέλη» θεωρούνται όλα τα μέλη που έχουν εγκριθεί ως μέλη του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα ως «Τακτικό Μέλος» από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

(β)    Χωρίς επηρεασμό του κανονισμού 7(β) ανωτέρω, Έκτακτο Μέλος μπορεί να αναγνωριστεί ως Τακτικό Μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά την πάροδο 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία που αυτό εγκρίθηκε ως «Έκτακτο Μέλος».

Άρθρο 9:  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 (α)    «Επίτιμα Μέλη» ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που λόγω της προσωπικότητας τους ή της ξεχωριστής θέσης τους στην κοινωνία προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν αξιόλογη υπηρεσία, ηθική ή υλική, για την πραγματοποίηση ή προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

(β)    Τα  Επίτιμα  Μέλη  δικαιούνται να  λαμβάνουν ειδοποιήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις  του Σωματείου,  χωρίς  όμως  να έχουν δικαίωμα  ψήφου. Περαιτέρω, δύνανται να παρακάθονται σε  συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, κατόπιν λήψης σχετικής πρόσκλησης από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να αποστείλει κατά την απόλυτή του κρίση.

Άρθρο 10:  ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ

 (α)    Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για κάθε κατηγορία μελών.

(β)    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και από οποιονδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

 Άρθρο 11:  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ   

 (α)    Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να εισέρχεται ελεύθερα στο οίκημα του Σωματείου, να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου και να χρησιμοποιεί την περιουσία του Σωματείου, συμμορφούμενο πάντοτε με τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

(β)    Τα Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν ενεργά  στις εργασίες των Τακτικών, Έκτακτων και Καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου (ως αυτές ερμηνεύονται κατωτέρω), να εκλέγουν καθώς  και   να εκλέγονται.

(γ)    Τα Έκτακτα Μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν ενεργά  στις εργασίες των Τακτικών, Έκτακτων και Καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν  στερούνται όμως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

(δ)    Χωρίς επηρεασμό της πρόνοιας του κανονισμού 9(2) ανωτέρω, τα Επίτιμα Μέλη στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

(ε)    Νοείται ότι, ένα Μέλος, για να δύναται να ασκεί τα δικαιώματα του, ως αυτά ορίζονται στους παρόντες κανονισμούς, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις «μέλους», ως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό 12 κατωτέρω και νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί μομφή ή/και κατηγορία εναντίον του από τις Αρχές της Δημοκρατίας ή το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είναι σε ισχύ οιαδήποτε επιβληθείσα ποινή εναντίον του από το Σωματείο και σε περίπτωση εξάσκησης δικαιώματος ψήφου, νοουμένου επιπρόσθετα ότι το Μέλος είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελών, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία εκλογικής αναμέτρησης.

(στ)  Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Άρθρο 12:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

(α)    Κάθε Μέλος – εξαιρουμένων των Επίτιμων – έχει την υποχρέωση να πληρώνει εφ’ άπαξ το δικαίωμα εγγραφής και να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του ως αυτά ήθελαν καθορισθεί δυνάμει του κανονισμού 4 ανωτέρω.

(β)    Κάθε Μέλος έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα μέσα στο Σωματείο και να φροντίζει για τη διατήρηση της περιουσίας του.

(γ)    Τα Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις  των Γενικών Συνελεύσεων και του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

(δ)    Σε περίπτωση που Μέλος προκαλέσει ζημιά στην περιουσία του Σωματείου, οφείλει να την αποκαταστήσει πάραυτα και πλήρως.

Άρθρο 13:    ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 Το  Σωματείο αντιπροσωπεύεται  δικαστικά  και  εξώδικα  από  τον  Πρόεδρο  ή  τον Αντιπρόεδρο  του Σωματείου ή από εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς (και τους δύο) πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Άρθρο 14:  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 (α)    Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Σωματείο οποιαδήποτε στιγμή εφόσον υποβάλει γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.  Μέλος που αποχωρεί δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

(β)    Νοείται ότι, μέλη τα οποία δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου κατά τη συνέλευση η οποία αποφασίζει για την αποβολή τους.

(γ)    Διαγραφή μέλους διά αποβολής επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.  Σχετική απόφαση αποβολής λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 της ολομέλειάς του. Το Μέλος αυτό δικαιούται να ασκήσει έφεση στη Γενική Συνέλευση.  Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και είναι τελεσίδικη. Η άσκηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 15:    ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία μελών στην οποία ανήκουν, ως αυτά καθορίζονται στους παρόντες κανονισμούς.

 Άρθρο 16:    ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Tα συλλογικά όργανα του Σωματείου είναι:

(α)    Η Γενική Συνέλευση των Μελών.

(β)    Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17:    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

17.1 Η  Γενική  Συνέλευση  είναι  το  ανώτατο  όργανο που ελέγχει και καθοδηγεί το Σωματείο.  Αποφασίζει  για οποιοδήποτε θέμα που δεν είναι στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα όργανα τα οποία εποπτεύει.

17.2 Ετήσια Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο κατά  τους  πρώτους τρεις μήνες του έτους, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σε ημερομηνία που αυτό αποφασίζει.

17.3 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το επιβάλλει το συμφέρον του Σωματείου κατά την απόλυτη του κρίση ή/και σε περιπτώσεις όπου ζητηθεί από το 1/5 των Μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, με γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα πρέπει να αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα.

17.4 Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν πρόκειται να συζητηθεί τροποποίηση του Καταστατικού, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 της ολομέλειας του, ή όταν ζητηθεί γραπτώς από το ¼ των Τακτικών Μελών ή όταν επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

 Άρθρο 18:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(α)    Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο σε τουλάχιστον 2 εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, είτε με ατομικές προσκλήσεις (έντυπες ή ηλεκτρονικές), τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) μέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης.  Νοείται ότι μόνο ένας τρόπος δύναται να χρησιμοποιηθεί αναφορικά με έκαστη Γενική Συνέλευση.

(β)    Νοείται ότι, στη δημοσίευση ή πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης θα αναφέρεται η ώρα έναρξης και τα προς συζήτηση θέματα.

(γ)    Απαρτία Γενικής Συνέλευσης υπάρχει αν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1/2+1) Μέλη, που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν,  που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

(δ)    Αν στην καθορισμένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται στην περίπτωση Τακτικών και Εκτάκτων για μισή ώρα, στην περίπτωση Καταστατικής Συνέλευσης για την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε όσα μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία, νοουμένου ότι δε θα είναι λιγότερα από το 1/3 των Μελών που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

(ε)    Στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει μέλος της Συνέλευσης που εκλέγεται ως ο «Πρόεδρος» της εν λόγω συνέλευσης, ο οποίος δε δύναται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

(στ)  Σε κάθε Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος δικαιούται να ζητήσει την συζήτηση και άλλου θέματος, εάν έχει υποβάλει για αυτό γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(ζ)    Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από τον Γραμματέα με οδηγίες του προεδρεύοντος της Γενικής Συνέλευσης, και εφόσον εγκριθούν από την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μελών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Γραμματέα και φυλάσσονται σε ξεχωριστό αρχείο από τον Γραμματέα του Σωματείου.

Άρθρο 19:  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να:

(α)    Εποπτεύει και να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)    Εγκρίνει ή απορρίπτει την οικονομική έκθεση ισολογισμού και προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

(γ)    Εκλέγει ή/και παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ)    Διορίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών του Σωματείου, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δε δύνανται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

(ε)    Επιλαμβάνεται εφέσεων κατά  αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή Μελών.

(στ)  Τροποποιεί τους σκοπούς του Σωματείου ή/και το Καταστατικό  του Σωματείου.

(ζ)    Αποφασίζει για κάθε θέμα που, εγγράφεται ως θέμα συζήτησης σε συνέλευση με βάση τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

(η)    Λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου

(θ)    Αποφασίζει για παν θέμα/υπόθεση του Σωματείου το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

 Άρθρο 20:  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 (α)   Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της διάταξης 11(ε), οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων πλην της Καταστατικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των Παρόντων Μελών.

(β)    Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της διάταξης 11(ε), οι αποφάσεις    που λαμβάνονται κατά τις Καταστατικές Συνελεύσεις σε σχέση με την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, ως επίσης και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τη διάλυση ή τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, απαιτούν συναίνεση των ¾ του συνόλου των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 21:     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(α)    Το Σωματείο διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη που είναι Μέλη του Σωματείου και που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια στην Ετήσια Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

(β)    Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα και δεσμεύεται από το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ως επίσης και από οιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους. Αποφασίζει για  κάθε  θέμα  που  αφορά  την υπόσταση και το συμφέρον του Σωματείου και την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του.

(γ)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται και παύονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων κανονισμών.

(δ)    Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα που ορίζει το ίδιο ή έκτακτα κατόπιν ειδοποίησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από γραπτή πρόταση τριών τουλάχιστον μελών του.

(ε)    Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με απλή πλειοψηφία των Διοικητικών Συμβούλων που είναι παρόντες, Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 (τέσσερα) μέλη του.

Ιδιαίτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α)    Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την πραγμάτωση των σκοπών του.

(β)    Καταρτίζει υποεπιτροπές  και διορίζει τα μέλη αυτών από τα μέλη του Σωματείου.

(γ)    Συντάσσει και ψηφίζει εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και κανονισμούς για την αρμονική λειτουργία των διαφόρων υποεπιτροπών.

(δ)    Διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του Σωματείου, όπως επίσης συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση  τον ετήσιο προϋπολογισμό.

(ε)    Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού  και  οιωνδήποτε εν δυνάμει κανονισμών.

(στ)  Προσλαμβάνει και διοικεί έμμισθο προσωπικό για προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

(ζ)    Χωρίς επηρεασμό των προνοιών των παρόντων κανονισμών, αποφασίζει για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(η)    Προτείνει Επίτιμα Μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

(θ)    Διαγράφει τα Μέλη που δεν είναι συνεπή στις οικονομικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον για 2 (δύο) συναπτά έτη, «αφού 15 ημέρες προτού λήξουν τα 2 (δύο) έτη, ενημερωθούν με γραπτή επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα «για τη διαγραφή τους».

(ι)     Συνάπτει δάνειο μέχρι € 15.000 (Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες).

(ια)   Αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού 26 κατωτέρω.

(ιβ)   Δε δύναται να ψηφίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο  τα οποία  κατέχουν αξιώματα  σε  άλλα  σωματεία συναφή με το Σωματείο.

Άρθρο 22:    ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε μια βδομάδα από την εκλογή του καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, και τρία Μέλη.

Άρθρο 23:    ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

(α)    Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  διορίζει  όσες  Επιτροπές  κρίνει  αναγκαίες  για  τον χειρισμό  συνηθισμένων  ή  εξειδικευμένων  θεμάτων  του  Σωματείου.  Δύναται  να δημιουργηθεί μία τριμελής έως πενταμελής  επιτροπή ανά επαρχία.

(β)    Οι  Επιτροπές  συγκαλούνται  από  τον  Πρόεδρό  τους  που  διορίζεται  από  το  Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργούν  με  την  καθοδήγηση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  στο  οποίο λογοδοτούν.

(γ)    Η  λειτουργία  των  Επιτροπών  διέπεται αναλόγως  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος καταστατικού.

(δ)    Στις επιτροπές  δεν  μπορούν  να  συμμετέχουν μέλη  του  σωματείου, τα  οποία  έχουν οποιοδήποτε συμφέρον από την έκβαση των θεμάτων που συζητούνται σ’ αυτές.

Άρθρο 24:  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(α)    Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος της διοίκησης του σωματείου καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα και έλθει σε γνώση της Διοίκησης τότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

(β)    Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του/της συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

(γ)    Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού:

Νοείται ότι, τα Μέλη, περιλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, ή επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως προβλέπουν τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος καταστατικού,  αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα και εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25:    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 (α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις εκδηλώσεις, συγκαλεί δε και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει με τον  Γενικό Γραμματέα την επίσημη αλληλογραφία του Σωματείου και τις εντολές προς τον Ταμία, για πληρωμή χρηματικών οφειλών και υποχρεώσεων του Σωματείου. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξώδικα το Σωματείο. Τέλος ο πρόεδρος στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας, έχει την νικώσα ψήφο.

(β) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξώδικα το Σωματείο.

(γ) Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, μεριμνά για τη φύλαξη των αρχείων, την τήρηση και φύλαξη των Μητρώων, συντάσσει την αλληλογραφία και συνυπογράφει  με τον Πρόεδρο τα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο.

(δ) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές, εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις και μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις των δοσοληψιών του σωματείου, ανάλογα με την περίπτωση.

Εκτελεί τις πληρωμές ενταλμάτων βάσει του προϋπολογισμού και είναι προσωπικά υπεύθυνος  για τα χρήματα του Σωματείου, τα οποία  υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε μια από τις τράπεζες που  βρίσκονται εντός της επαρχίας που βρίσκεται η έδρα του Σωματείου.

Περαιτέρω, ο Ταμίας τηρεί  φάκελο  στον  οποίο  φυλάσσονται  τα  δικαιολογητικά των  αποδείξεων, εισπράξεων και πληρωμών.  Τηρεί επίσης κατάσταση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, προβαίνει  στην είσπραξη των συνδρομών, και εκτελεί τις διάφορες πληρωμές κατόπιν απόφασης του  Διοικητικού  Συμβουλίου .

Ο Ταμίας έχει την υποχρέωση να ετοιμάζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

 1. Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους·
 2. Λογαριασμό του πιστωτικού υπολοίπου του Σωματείου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·
 3. Λογαριασμό όλων  των  χρηματικών  ποσών  που  οφείλονται  από  αυτά  ή  που τους  οφείλονται  και των  πληρωμών  που  διενεργήθηκαν  κατά  τη διάρκεια  του ίδιου οικονομικού έτους.

Οι λογαριασμοί του Σωματείου, ελέγχονται  από εγκεκριμένο  ελεγκτή,  με έξοδα του Σωματείου.  Νοείται ότι, αν τα ετήσια έσοδα του Σωματείου δεν υπερβαίνουν τις  σαράντα  χιλιάδες  ευρώ (€40.000),  δεν  απαιτείται  η  ετοιμασία  λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή

Ο Ταμίας έχει την υποχρέωση να  διαβιβάζει στον  Έφορο,  το  αργότερο  εντός  επτά  (7)  μηνών  από  τη  λήξη  του οικονομικού  έτους,  τους  λογαριασμούς  και  σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Ταμία αναπληρώνει προσωρινά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

(ε). Τα Μέλη αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα που τους ανατίθενται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 26:    ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει του αξιώματός του, εφ’ όσον απουσιάσει  από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του, ενώ υπόκειται σε παύση όταν η εν γένει συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη  με τους σκοπούς του Σωματείου, ως αυτό ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με σχετική απόφαση.

Άρθρο 27:     ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται γραπτώς και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα ή τον αντιπρόσωπό του, 48  τουλάχιστον  ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Οι υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες πρέπει να υποστηρίζονται από δυο Τακτικά  Μέλη του Σωματείου, οικονομικώς τακτοποιημένα και να είναι σφραγισμένες και υπογραμμένες από τον Γραμματέα και Πρόεδρο του Σωματείου.
 3. Αν οι υποψήφιοι δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τους ανακηρύσσει Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.
 4. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τις θέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τους ανακηρύσσει Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα υπόλοιπα Μέλη μεταξύ υποψηφίων που προτείνονται και υποστηρίζονται στη διάρκεια των εργασιών της.
 5. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγονται εκλογές με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.
 6. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες. Σε περίπτωση που οι επιλαχόντες είναι περισσότεροι του ενός, σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση πλήρωσης κενής θέσης του διοικητικού συμβουλίου, έχει αυτός με τις περισσότερες ψήφους.
 7. Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου είναι, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, από τα  Μέλη  που δεν είναι  υποψήφια. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει σαν καθήκον τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28:    ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Χηρεύουσες θέσεις μέχρι τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται από αυτό μέσα σε δεκαπέντε μέρες, από τυχόν επιλαχόντες, για το υπόλοιπο της θητείας που προβλέπεται για τη θέση.

 1. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα έχουν εξουσία όπως διορίζουν οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου που δύναται να διεκδικήσει τη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας που προβλέπεται από τη θέση.
 2. Σε περίπτωση χήρευσης πέραν των τριών θέσεων, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα θεωρείται υπό παραίτηση και συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερο των 3 μηνών τότε η εκλογή είναι για περίοδο τριών ετών.

Άρθρο 29:     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 Ο απολογισμός δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οικονομικές εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής κοινοποιούνται προς τα Μέλη τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, με ανάρτησή τους στον επίσημο ιστότοπο του Σωματείου και/ή με αποστολή τους ηλεκτρονικά στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε μέλους.

 Άρθρο 30:     ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 Απαγορεύεται η ανάμιξη του Σωματείου στην πολιτική ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αφορά ιδεολογικές τοποθετήσεις.  Επίσης, απαγορεύεται το χαρτοπαίγνιο οποιασδήποτε μορφής καθώς και άλλα τυχερά παιχνίδια εντός του οικήματος/έδρας του Σωματείου.

Άρθρο 31:    ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο  έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται κυκλικά το όνομα του Σωματείου και έχει στο κέντρο το έμβλημά του.

Η σφραγίδα τοποθετείται σε όλα τα έγγραφα που εκδίδονται  από το Σωματείο και αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της γνησιότητάς του.

Η σφραγίδα φυλάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 32:     ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1.  Το Σωματείο διαλύεται όταν τα Μέλη του είναι λιγότερα από 20 (είκοσι), ή με απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία  των 3/4  των Μελών.
 2. Το ενεργητικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης της  περιουσίας του Σωματείου, μεταβιβάζεται σε άλλο φορέα του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου, ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σε καμία όμως περίπτωση στα μέλη.

 Άρθρο 33:     ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 33 άρθρα, συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Πρώτη Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου που συγκλήθηκε στις 13/01/1998 και τροποποιήθηκε σε Καταστατικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στις 12/02/2012, 7/02/2016 και 09/06/2019.

Scroll to Top